zakwaterowanie w Warszawie 

 


APARTAMENTY PRUSA W WARSZAWIE


REGULAMIN

1. wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

2. rezerwacja zwykła
Rezerwacji zwykłej obiektu dokonuje się poprzez przesłanie maila lub wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej firmy. Rezerwacja zwykła wymaga wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacona na podane w e-mailu konto bankowe lub kartą kredytową. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 72 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji.

3. rezerwacja "last minute"
Rezerwacja "Last Minute" to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 4 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji "Last Minute" zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. zakres umowy najmu i regulowanie płatności
Umowa zawarta pomiędzy posiadaczem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie krótkotrwały wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Płatność za wynajęcie lokalu jest dokonywana w gotówce w chwili przekazania kluczy do lokalu, z potrąceniem kwoty zaliczki. Klienci dokonujący płatności przelewem powinni dokonać tego najpóźniej na jeden dzień przed objęciem lokalu. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Nie jest możliwe wydanie lokalu bez dokonania pełnej kwoty płatności. Płatności w ratach nie będą akceptowane. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem (patrz pkt.10). W przypadku wystąpienia awarii technicznej obiektu jego posiadacz zastrzega sobie możliwość zamiany lokalu na inny o tym samym standardzie.

5. przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu lub na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

6. obowiązki klienta
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na voucherze, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i koszt ich usunięcia pokrywa klient. Dotyczy to również kosztów usunięcia zabrudzenia elementów wyposażenia lokalu wymagających pralni chemicznej (np. zatłuszczona kapa/nakrycie łóżka) lub wynajęcia specjalnej ekipy do usuwania plam (np. na wykładzinie podłogowej).

7. zmiany w rezerwacji
a) Zmiana terminu pobytu
Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 10 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.

b) Przedłużenie pobytu
Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie lub mailowo lub dodając uwagę poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym rezerwację.

c) Zmiana liczby osób
Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie lub mailowo lub dodając uwagę poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym rezerwację.

8. przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

9. bezpłatny pobyt dziecka
Dziecko do lat 4 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu "Uwagi" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

10. opłata za zwierzęta
Jeżeli na stronie internetowej danego obiektu nie zaznaczono inaczej, istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata za zwierzę wynosi 20 PLN za dobę. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

11. wystąpienie siły wyższej
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

12. prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy

POWRÓT