strona główna
 powrót | spis treści | zamówienie | zobacz Lwów

PRZEWODNIK
KRYM. Półwysep rozmaitości


Przewodnik ten jest pracą zbiorową grupy osób, specjalistów z różnych dziedzin. Każdy z autorów zwiedzając ten region zwracał uwagę na inne jego walory - historycy badali pamiątki historii, religioznawcy sferę religijno-kulturową, geolodzy rezerwaty geologiczne, przyrodnicy florę i faunę itd. Jedni odwiedzali głównie miasta, inni spędzili czas w górach. Oprócz opisu krajoznawczego regionu, w przewodniku znalazło się szereg informacji praktycznych. Przybliżono w nim główne ośrodki miejskie wraz z łączącymi je odcinkami dróg, a także szereg tras pieszych, które pomogą w wędrówce przez Góry Krymskie lub np. szlakiem skalnych miast.

  zasięg i układ rozdziałów - przewodnik podzielony został na pięć rozdziałów. Rozdział I zawiera informacje praktyczne dotyczące przygotowań i samego przejazdu na Krym. W nim zawarto opis Odessy - miasta, które nie znajduje się co prawda na Półwyspie Krymskim, ale może być ciekawym przystankiem w drodze na Krym. Tak więc czytelnik znajdzie tu garść informacji praktycznych, jak i skrótowy opis historii i zabytków miasta.

Rozdział II to obszerny opis krajoznawczy Krymu - wraz z jego charakterystyką geograficzno-przyrodniczą, historyczną, kulturowo-religijną. Zamieszczono tu także informacje o działaniach na polu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Przybliżono też wycinek lokalnego folkloru (podań i opowieści mitycznych) i poezji (uzupełniając też fragmentami wierszy poetów spoza Krymu).

W III (zdecydowanie krótszym od poprzedniego) rozdziale znajdzie czytelnik nieco informacji praktycznych dotyczących regionu, komunikacji w jego obrębie, bazy noclegowo-żywieniowej, usług, z których najczęściej korzystają przyjezdni.

Pozostałe dwa rozdziały to opis konkretnych tras i miejsc na Krymie. W rozdziale IV siedem więc opisanych tras łączy co ważniejsze miasta południowej części Krymu. Tym ostatnim poświęcono osobne opisy, a przy większości z nich zamieszczono schematyczne mapki z zaznaczonymi zabytkami, bazą noclegowo-żywieniową czy innymi obiektami przydatnymi turyście. Czasem opis miasta obejmuje też i jego okolice, innym razem okolice miasta opisuje się już w rozdziale poświęconym trasom pieszym (tak jest w przypadku choćby okolic Bakczysaraju czy Sudaku).

Rozdział V zawiera właśnie opisy tras pieszych - za wyjątkiem krótkich spacerków w pobliżu miast, których opisy weszły w skład opisu miast. Większość nakreślonych tu tras prowadzi przez obszary górskie. Są jednak i takie szlaki, które łączą typowo górską włóczęgę z odwiedzaniem zabytków kultury (np. trasy przez skalne miasta).

  trasy - przewodniku znajdziemy dwa rodzaje tras - trasy przejazdu i trasy piesze. Pierwsze, zamieszczone w rozdziale IV, łączą miasta regionu. Opisy tych tras mają za zadanie bardzo skrótowo przybliżyć charakter danej drogi, ale i dać pojęcie o stopniu jej uczęszczania przez komunikację publiczną, widokach jakie czekają jadących nią podróżnych itp. Do fragmentów stanowiących opis przejazdu zastosowano czcionkę pochyłą.

Trasy opisane w rozdziale V przeznaczone są dla amatorów pieszych wędrówek. Łącznie podano 68 tras wchodzących w skład kilku odrębnych, wydzielonych na potrzeby tego przewodnika, obszarów (np. rejon skalnych miast, okolice Demerdży itp.). Zazwyczaj opis trasy poprzedza jej krótka charakterystyka (czcionka o charakterze pogrubionej kursywy) i podany czas przejścia. Potem następuje opis (pochyła czcionka). Ważniejszym obiektom i miejscom na trasie poświęcone są mini rozdzialiki (zwykła czcionka). Oprócz tras o pełnym opisie zgrupowano też pod hasłem "Propozycje wędrówek poza opisanymi trasami" krótkie charakterystyki tras jedynie sugerowanych. Każdy więc rejon górski wydzielony w przewodniku posiada trasy opisane szczegółowo i te jedynie nakreślone w sposób ogólny. Każdemu opisanemu rejonowi górskiemu odpowiada schematyczna mapka, na której zaznaczono i szlaki. Układ poszczególnych map regionów przybliży nam mapka zamieszczona na początku rozdziału V - pt. "Skoroszyt map górskich".

  mapy - mapki zamieszczone w przewodniku mają charakter bardzo schematyczny. Mogą jednak okazać się pomocne, gdyż stanowią uzupełnienie tekstu - znajdziemy tu więc opisane w tekście obiekty i trasy. Oprócz map-skoroszytów (na początku rozdziału IV i V) czy na przykład mapki stref roślinnych zamieszczono w przewodniku szereg planów miast i "mapek górskich". Pierwsze obejmują zwykle tylko centra miejskie (czasem gdy obszar zamieszczony na mapie jest większy zastosowano osobną mapkę centrum - jak w przypadku Sewastopola). Zaznaczono na nich obiekty noclegowe, gastronomiczne, urzędy pocztowe itp., ale także zabytki miejskie i obiekty szczególnie interesujące dla turystów (np. muzea). Drugie z wspomnianych map, tzw. "mapy górskie", obejmują obszary opisane w rozdziale V. Zaznaczono na nich trasy piesze oraz co ważniejsze obiekty i miejscowości na trasie. Na mapach tych nie zamieszczano poziomic, a ich niewielkie rozmiary i duża schematyczność powoduje, że mogą stanowić jedynie uzupełnienie map o dużym formacie.

  nazwy - kwestia nazewnictwa na Krymie jest o tyle skomplikowana, że funkcjonują tu równolegle nazwy rosyjskie, ukraińskie i tatarskie. Przy tym zdarza się, że nazwa danej miejscowości zaznaczona jest na mapie w wersji ukraińskiej, a na tablicy stojącej przy drodze w wersji rosyjskiej. Czasem dodatkowo w mowie potocznej bardziej popularna jest nazwa tatarska, funkcjonująca z powodzeniem przed Rewolucją 1917 r. Dla Polaków dodatkowy kłopot stanowi istnienie polskich wersji wielu nazw, które to wersje utrwalone zostały w naszej literaturze i poezji. Trudno więc Polakowi na Teodozję mówić z rosyjska Fjedusja, a na Mickiewiczowski Czatyrdah - Czatyrdag. Na potrzeby tego przewodnika przyjęto pewien sposób zapisu nazw - taki jaki wydawał się jego autorom najwłaściwszym (spis nazw w indeksie - tam też podano inne brzmienia nazw). Nie oznacza to jednak, że nie można by z powodzeniem stosować nazw w ich innych wersjach. Z galimatiasem nazewniczym nie mogą sobie poradzić i sami mieszkańcy Krymu - czujemy się więc usprawiedliwieni. Liczymy, też że mimo nieusystematyzowanego nazewnictwa czytelnik nie trafi przez pomyłkę do Chersonu zamiast do Chersonezu, czy Lawandy zamiast Liwadii.

Nazwy ulic na planach miast podano po rosyjsku i w tłumaczeniu na polski (wyjątek stanowią ulice Odessy zapisane w wersji ukraińskiej - tam bowiem tendencje do stosowania języka urzędowego są silniejsze niż na Krymie).KRYM. PÓŁWYSEP ROZMAITOŚCI
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY Z SERII: PRZEZ BEZDROŻA
cena 24 złote

zamów przewodnik

   drukuj


www.prus.pl/ © 2013
wszelkie prawa zastrzeżone